Ön most itt van TOP-4.1.1-15 projekt
Legújabb album

Hímzőkör kiállítása
2017.08.07.
37 db
fénykép van az albumban
Hírlevél
Név:

Lakcím:

Email:

Biztonsági kód:

Írja be a kódot:
TOP-4.1.1-15 projekt

Gelse Község Önkormányzata
8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.

Gelsei Fogorvosi Rendel? és a Véd?n?i Tanácsadó
épületének megújítása cím?
és TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00021 azonosító számú projekthez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adom:

I. a kedvezményezett neve: Gelse Község Önkormányzata,
II. a projekt címe: Gelsei Fogorvosi Rendel? és a Véd?n?i
Tanácsadó épületének megújítása
III. a szerz?dött támogatás összege: 25 193 350.- Ft
IV. a támogatás mértéke (%-ban): 100 %,
V. a projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja
A tervezett fejlesztés átfogó célja a gelsei egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az egy épületben található fogorvosi rendel? és véd?n?i tanácsadó szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszer?sítése az épület megújításával, a hozzáférés egyenl?tlenségeinek mérséklése.
A projekt konkrét célja a településen lév? fogorvosi rendel?, véd?n?i tanácsadó és szolgálati lakás (1 épületen belül) felújítása, energiaracionalizálása és projektarányos akadálymentesítése, amely biztosítja az alapvet? sz?r?vizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén).
A projekt közvetlen célcsoportja az egészségügyi körzetben él? lakosság – fogorvos esetében Alsórajk, Fels?rajk, Gelse, Gelsesziget, Kacorlak, Kilimán, Pölöskef? és Pötréte lakosai, 3.605 f?, míg a véd?n?i tanácsadás esetében Gelse, Gelsesziget, Kacorlak, és Pölöskef? érintett korosztály lakosai (0-14 éves korosztály, 286 f?). Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesül? lakosság összesen 3891 f?.

A célcsoport közé tartozik a 2 egészségügyi szolgáltató. A fogorvos és a véd?n? a beruházás hatására korszer?bb rendel?ben (energiahatékonyabb m?ködtetés) várják az ellátottakat, kialakításra kerül a közös akadálymentes mosdó.

A beruházás el?segíti az egészségügyi szolgáltatások költség-hatékonyságának és min?ségének javítását.

A projekt szakmai-m?szaki tartalma:
Önállóan támogatható tevékenység: Területi ellátási kötelezettséggel rendelkez?
fogorvosi rendel?, és véd?n?i tanácsadó felújítása, átalakítása, f?tésrekonstrukció: 120,8 m2 alapterületen.
Építéshez kapcsolódó kiegészít? tevékenységek: tervdokumentáció összeállítása, gépészeti tervezés, m?szaki ellen?rzés.
A fogorvosi rendel?vel egy épületben lév? 2 szolgálati lakás felújítása (2x 60 m2 alapterület), csak küls? h?szigetelés és nyílászáró csere történik.

Önállóan nem támogatható, kötelez? tevékenységek: Projektarányos akadálymentesítés. Ezen belül mozgáskorlátozott mosdó kialakítása, a megközelítési útvonal komplex akadálymentesítése. Akadálymentes rámpa jelenleg is rendelkezésre áll.
Energiahatékonysági intézkedések – az épület fels? szintjén található szolgálati lakások küls? nyílászáróinak cseréje, küls? homlokzati és lábazati h?szigetelés.
Kiegészít? tevékenység: energiatanúsítvány kiállítása.

Nyilvánosság biztosítása (al-honlap, C típusú tábla, sajtóközlemény kiküldése, fotódokumentáció, sajtómegjelenések összegy?jtése, térképtér feltöltés)


A beruházás során az esélyegyenl?ségi szempontok figyelembevételre kerülnek (fogyatékosok számára akadálymentesítés). A fejlesztés keretében komplex akadálymentesítés történik a fogorvosi rendel? és véd?n?i tanácsadó közös bejárattól az akadálymentes mosdó eléréséig. A rendel? és tanácsadó térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a figyelembe vették az egyetemes tervezés elveit, azaz a n?k és férfiak igényeit, az id?sek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. Ennek érdekében gondoskodtak a
projektarányos akadálymentesítésr?l a közleked? terek és a mellékhelyiségek megfelel? elérhet?ségér?l, a nemenkénti mosdók kialakításáról a rendel?ben.
Az akadálymentesítés megvalósítása érdekében rehabilitációs szakmérnök bevonása folyamatban.
A település rendelkezik helyi esélyegyenl?ségi programmal.

Környezeti károk nem keletkeznek, mivel az épület hasznos alapterülete nem változik, a meglév? terület-felhasználás mellett újul meg az épület. A fejlesztés csökkenti a CO2 kibocsátást, mivel a kazánok cseréjével csökken a gázfelhasználás. A fejlesztés eredményeként a teljes épület energiahatékonysági mutatói javulnak, GG kategóriából a CC kategóriába.
A fejlesztés el?készítése során az önkormányzat folyamatosan egyeztetett a fogorvossal és a véd?n?vel. Az épület térszerkezeti átalakításánál figyelembe vételre kerültek szakmai igényeik (vizsgálati és tanácsadási terek, illetve várakozásra alkalmas terek csak indokolt esetben csökkenjenek). A fogorvosi praxis, illetve a véd?n?i szolgálat betöltött álláshelyek, a fejlesztés el?segíti a munkahelyek megtartását.
A fejlesztés biztosítja az Egészségügyi Ágazati Stratégia megvalósítását, mivel céljai között az alapellátás meger?sítésével és m?ködési feltételeinek javításával a betegút menedzsment optimalizálásához járul hozzá.
A projekt egyszerre 2 alapellátást fejleszt (fogorvos, véd?n?).
A fejlesztéssel Gelse és fogorvosi körzetének, illetve véd?n?i körzetének alapellátási infrastruktúrája újul meg.

A fejlesztés nem kedvezményezett járásban valósul meg.

A szolgáltatások érvényes m?ködési engedéllyel rendelkeznek.

A projektben csak támogatható tevékenységekre került költség meghatározva.
Mind a véd?n?i szolgálat, mind a fogorvosi rendel? rendelkezik megfelel? humáner?forrással (ember és végzettség szerint is).
A fogorvosi rendel? személyi feltételei: Fogorvos: dr. Puskár Kitti. További alkalmazott: 1 f? asszisztensn?. A véd?n?i szolgálatot Kerek Györgyi látja el, végzettsége diplomás véd?n?.

A fejlesztés hozzájárul Gelsén és ellátási vonzáskörzetében él? emberek életmin?ségének javításához (sz?r?vizsgálatok helybe vitele) ezzel biztosítja a munkaképesség fenntartását. A méhnyakrák sz?rés helyben biztosításával, melyet a véd?n? meglév? eszközeivel végez, javul az alapszolgáltatások elérhet?sége. A szükséges eszközök TÁMOP kiemelt projekt keretében már beszerzésre kerültek.
A fejlesztés kapcsolódik más országos programokhoz, mivel az önkormányzat és a fejlesztésben érintett egészségügyi szolgáltatók be kívánnak kapcsolódni az EFOP keretei között meghirdetésre kerül? az egészségfejlesztéshez és a betegségmegel?zéshez kapcsolódó programokba.
Az önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók között hosszú távú szerz?dések rendelkezésre állnak.

A fejlesztés keretében olyan szolgáltatásfejlesztés történik, amelynek m?ködtetését a vállalkozó egészségügyi szolgáltatók és az önkormányzat az OEP szerz?dés keretei között folyamatosan biztosítani tudja. A m?ködtetés hosszútávon biztosított, mivel az ellátotti szám (körzet lakossága) fogorvos esetében 3.605 f? a 8 településen, míg a véd?n?i tanácsadó körzetének korosztályos lakosságszáma 286 f?, 4 településen. Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesül? lakosság összesen 3891 f?.

Gelse Község Önkormányzata a projekt megvalósításához kölcsön/hitel felvételét nem tervezi.
A tervezett alapellátási fejlesztés hozzájárul Gelse és egészségügyi körzetében lév? települések népesség megtartásához, az életmin?ség javításához, a munkaképesség fenntartásához.
A projekt biztosítja az érintett praxisban m?köd? fogorvos és munkatársa, valamint a véd?n? munkahelyének megtartását.
A beruházás a fogorvos (1 praxis) és a véd?n? munkafeltételei javulását eredményezi infrastrukturális oldalról.
A megvalósítandó fejlesztés szervesen kapcsolódik Gelse Község Önkormányzatának az 2007-2013-as id?szakban uniós költségvetési forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, illetve az egészségügyi hálózatának megújítási projektjeihez (2014-ben hazai forrásokból, illetve saját forrásaiból újította meg a háziorvosi rendel?t a település közel 25 millió Ft-os költségvetéssel).
A fejlesztés eredményeként Gelse Község Önkormányzata biztosítja az egészségügyi alapellátási szolgáltatások kapcsolatos kötelez? feladatainak ellátását.
Mind a fogorvos, mind a véd?n? rendelkezik szakmai kapcsolatokkal a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház adott osztályaival, részlegeivel, a véd?n? folyamatosan, egyedi pályázatokkal és szponzori felajánlások keretében fejlesztette tanácsadóját, így ez a létesítmény a megye egyik legjobban felszerelt egysége.
A fogorvos együttm?ködik a helyi háziorvossal. A véd?n? a szülészeti-n?gyógyászati osztállyal és a gyermekosztállyal tart fenn rendszeres kapcsolatot. A tanácsadó folyamatosan figyeli azon akciókat, melynek keretében tájékoztató el?adások szervezhet?k a településen az érintett célcsoportnak (várandós anyák, kismamák, fiatalok), ennek keretében évente 2-3 alkalommal kerül sor valamilyen prevenciós el?adásra.

VI. a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október 31.

VII. projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00021

G E L S E , 2017. MÁJUS 31.
                                                 Szegedi Ferenc polgármester

Letölthet? tájékoztató

Eseménynaptár
2017. augusztus   
H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


Következő események:
Facebook
Minden jog fenntartva ! Gelse Község Önkormányzata www.gelse.hu info@gelse.hu Oldaltérkép